Domů / Dodací podmínky Techfors CZ s.r.o.

Dodací podmínky Techfors CZ s.r.o.

(KE STAŽENÍ ZDE)

(doplněk Obchodních podmínek Techfors CZ s.r.o.)

Platné a účinné ode dne 1.2.2023

Všeobecná ustanovení
Dodávky a odběry zboží
Platby za zboží
Ceny
Reklamace zboží
Záruční podmínky
Vrácení zboží, dobropis/opravný daňový doklad
   

1. Všeobecná ustanovení

Společnost Techfors CZ s.r.o., se sídlem Na Staré vinici 395/7, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 24202908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188256 (dále jen „společnost Techfors“) prodává nebo distribuuje zboží dle Obchodních podmínek Techfors CZ s.r.o. (dále jen „Obchodní podmínky“) a níže uvedených Dodacích podmínek Techfors CZ s.r.o. (dále jen „Dodací podmínky“), které tvoří „doplněk“ k Obchodním podmínkám. Pokud není dále uvedeno jinak, termíny užité v těchto Dodacích podmínkách mají stejný význam jako termíny použité v Obchodních podmínkách. Veškeré níže uvedené odkazy na „společnost Techfors“ je třeba vykládat jako odkazy na jinou osobu v pozici Prodávajícího a přiměřeně i na společnost Techfors dle čl. 1 odst. 1 Obchodních podmínek.

^ Nahoru

2. Dodávky a odběry zboží

1. Pro dodání zboží Kupujícímu se použije dodací doložka Ex works sklad společnosti Techfors CZ s.r.o.: Hlavní 684/106 (A1 park, B4), 664 31 Lelekovice (Incoterms 2010).

2. Zboží je možno ve skladu společnosti Techfors odebrat osobně v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hodin, ve výjimečných případech po telefonické dohodě na tel. č.: +420 515 552 681 i mimo tuto dobu.

3. Zboží lze na základě dohody s Kupujícím uvedené v kupní smlouvě zaslat přepravní společností zvolenou Prodávajícím na adresu Kupujícího nebo jiným druhem dopravy dle předchozí dohody, to vše v souladu s doložkou Ex works dle čl. 2 odst. 1 výše.

4. Společnost Techfors v potvrzení objednávky nebo jinak elektronickou poštou po uzavření kupní smlouvy oznámí, zda je zboží na skladě společnosti Techfors nebo bude objednáno u výrobce/dodavatele. Pokud je zboží na skladě společnosti Techfors, tak je zboží k dodání obvykle tentýž pracovní den, pokud je kupní smlouva uzavřena do 11:00 hodin, jinak následující pracovní den. Pokud je zboží objednáno u výrobce/dodavatele, společnost Techfors oznámí (elektronickou poštou) Kupujícímu termín dodání zboží na adrese v čl. 2 odst. 1 předem.

^ Nahoru

3. Platby za zboží

1. Cena za zboží dle čl. 4 níže bude uhrazena jedním z následujících způsobů dle podmínek uvedených v kupní smlouvě nebo dle uvážení společnosti Techfors:

     a) platba hotově (tzv. na dobírku) při doručení zboží přepravní společností, pokud byla doprava zboží smluvními stranami dohodnuta dle čl. 2 odst. 3 výše (faktura bude přiložena k dodanému zboží); dodací list podepsaný Kupujícím zašle Kupující po dodání zboží společnosti Techfors;

     b) platba bankovním převodem nebo jiným bezhotovostním převodem na účet společnosti Techfors uvedený ve faktuře nebo v kupní smlouvě před odběrem nebo dodáním zboží; při odběru/resp. před dodáním zboží je nutno předložit doklad o zaplacení ceny (v tomto případě se předpokládá, že faktura je zaslána Kupujícímu předem); před dodáním zboží musí být celá cena připsána na účet společnosti Techfors; pro účely provedení řádné platby dle tohoto písmene se za variabilní symbol považuje číslo faktury;

     c) platba na základě faktury se splatností 14 dní ode dne jejího odeslání společností Techfors; zboží je v tomto případě dodáno i před fakturací nebo po ní – záleží na konkrétní dohodě.

2. Výjimky z platby za zboží dle tohoto článku (délka splatnosti, výše úvěrového limitu, způsob platby a další) mohou být dohodnuty smluvními stranami v kupní smlouvě nebo stanoveny v souladu s Obchodními podmínkami.

^ Nahoru

4. Ceny

Ceny za zboží, jak je definováno v Obchodních podmínkách, jsou uvedeny bez DPH v aktuálním ceníku společnosti Techfors (dále jen „ceník“), pokud nejsou individuálně sjednané v kupní smlouvě. Tyto ceny jsou doporučené výrobci/dodavateli pro Kupujícího - koncového zákazníka. Kupujícím - montážním firmám je dle uvážení společností Techfors poskytována sleva z těchto cen, která je závislá na typu zboží a objemu odebíraného zboží. Ceny jsou platné po dobu účinnosti aktuálního ceníku, pokud je účinnost ceníku uvedena, jinak do nahrazení jiným ceníkem, a to i před ukončením účinnosti původního ceníku. Pro vyloučení pochybností se má za to, že ceny dle nového ceníku se neuplatní na již uzavřené kupní smlouvy. Společnost Techfors si vyhrazuje právo na změnu slev a cen po předchozím oznámení a to až do chvíle, než dojde k uzavření kupní smlouvy.

^ Nahoru

5. Reklamace zboží

1. Zboží bude přijato k uplatnění záruky anebo vyřízení reklamace dle Obchodních podmínek pouze při dodržení těchto pravidel:

     a) Kupující získal schválení k reklamaci zboží poté, co oznámil písemně vadu na adresu skladu společnosti Techfors;

     b) zboží bude vráceno kompletní, v originálním obalu s kopií dodacího listu (příp. záručního listu), se kterým bylo dodáno, a bude dostatečně zabaleno, aby bylo zabráněno mechanickému poškození, přičemž všechny elektronické součásti budou zabaleny samostatně v elektrostatickém obalu; a

     c) bude přiložen písemný popis závady, která je důvodem reklamace, a jméno/obchodní firma a kontakt na odpovědnou osobu Kupujícího, která rozhodla o zaslání zboží k reklamaci na základě získaného schválení k reklamaci od společnosti Techfors; a

     d) zboží bude doručeno osobně nebo poštou na adresu skladu společnosti Techfors; a

     e) doloženo dokladem k reklamaci, jímž je dodací list, pokud není přiložen záruční list (viz. bod b) výše).

2. Pokud společnost Techfors zjistí, že se jedná o řádnou reklamaci (nejedná se vždy o uplatnění záruky) a zboží trpí vadami, za něž neodpovídá Techfors, provede společnost Techfors po předchozím odsouhlasení s Kupujícím elektronickou poštou a) opravu za Prodávajícím stanovené ceny b) dodání nového zboží za ceny uvedené v aktuálním ceníku a to na základě nové kupní smlouvy. Pokud Kupující nesouhlasí s postupem uvedeným v tomto odstavci, vrátí společnost Techfors zboží zpět Kupujícímu dle podmínek uvedených zejména v čl. 2 těchto Dodacích podmínek a Kupující uhradí společnosti Techfors cenu analýzy problému a vady dle ceny stanovené společností Techfors.

^ Nahoru

6. Záruční podmínky

1. Na dodávané zboží se vztahují tyto konkrétní délky záruční doby:

(i) Pohybové detektory EZS (PIR – drát. instalace) - 5 roků
(ii) Ostatní EZS  - 2 roky
(iii) EKV - 2 roky
(iv) EPS - 2 roky
(v) CCTV - 2 roky
(vi) Optické převodníky - 3 roky
(vii) Software - 1 rok
(viii) Ultraview platforms hardware  - 1 rok

 

2. V případě zde neuvedeného zboží platí záruční doba uvedená v kupní smlouvě nebo v dodacím listu, resp. záručním listu v souladu s čl. 9 odst. 1 Obchodních podmínek.

3. Společnost Techfors poskytuje záruku na vady zboží v souladu s Obchodními podmínkami po dobu shora stanovené záruční doby. Tato záruka se vztahuje na vady materiálu, provedení nebo konstrukce a vady uvedené v Obchodních podmínkách. V rámci této záruky společnost Techfors zajistí v souladu s Obchodními podmínkami na vlastní náklady opravu nebo výměnu příslušné části nebo celku zboží tak, aby byla obnovena jeho funkčnost a to minimálně do stavu, v jakém se část nebo celek zboží nacházel v době dodávky s ohledem na přiměřené opotřebení v době výskytu závady. Bezplatná oprava nebo výměna se nevztahuje na závady způsobené zejména: chybnou montáží, provozováním zboží mimo obvyklé provozní prostředí, mechanickým nebo jiným násilným poškozením, neodbornou opravou nebo modifikací, působením okolností vylučujících odpovědnost společnosti Techfors (tj. i vyšší mocí) a dalšími důvody případně uvedenými v Obchodních podmínkách. Záruka se nevztahuje na zachování nebo obnovu uživatelských dat.

^ Nahoru

7. Vrácení zboží, dobropis/opravný daňový doklad

1. Zboží může být vráceno po vzájemné písemné dohodě smluvních stran a při dodržení níže uvedených podmínek:
     a) Kupující písemně požádá o možnost vrácení zboží, a
     b) zboží bude vráceno kompletní, nepoužité a v originálním nerozbaleném obalu, a
     c) Kupující v případě vrácení zboží uhradí manipulační poplatek ve výši:

20% z ceny vraceného zboží při vrácení zboží do 14 dnů ode dne vystavení faktury
30% z ceny vraceného zboží při vrácení zboží do 30 dnů ode dne vystavení faktury
50% z ceny vraceného zboží při vrácení zboží do 90 dnů ode dne vystavení faktury.

 

2. Po této době (90 dnů od vystavení faktury) nebude vrácení zboží akceptováno. Společnost Techfors v případě vracení zboží vrátí Kupujícímu po uhrazení manipulačního poplatku Kupujícím skutečně uhrazenou cenu vraceného zboží bez DPH. Vrátit nelze zboží vyrobené podle specifikace či návrhu Kupujícího, Software bez zboží nebo baterie. Ostatní nároky společnosti Techfors vůči Kupujícímu nejsou dotčeny.

3. V případě vrácení zboží dle tohoto článku nebo reklamace zboží dle čl. 5 výše se pro dodání zboží Kupujícím uplatní dodací doložky CIP (carriage and insurance paid to) sklad společnosti Techfors (Incoterms 2010), pokud nebyla uhrazena cena za zboží, jinak doložky CPT (carriage paid to) sklad společnosti Techfors (Incoterms 2010). Reklamované nebo nové zboží vrátí společnost Techfors Kupujícímu v souladu se standardní metodou dodání dle Obchodních podmínek a těchto Dodacích podmínek čl. 2 výše.