Domů / Obchodní podmínky Techfors CZ s.r.o.

Obchodní podmínky Techfors CZ s.r.o.

(KE STAŽENÍ ZDE)

Platné a účinné ode dne 1.2.2023 (dále také jen „Obchodní podmínky“)  

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
VÝJIMKY ČI ZMĚNA PODMÍNEK
KUPNÍ SMLOUVA
KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN PŘED A PŘI PLNĚNÍ ZÁVAZKU Z KUPNÍ SMLOUVY
PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST A JEDNÁNÍ O NABÍDCE
ZBOŽÍ
CENA ZBOŽÍ
DODÁNÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY
ZÁRUKA
OMEZENÍ NÁHRADY ŠKODY
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
PATENTY A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO
LICENCE K SOFTWARE
DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK, SCHVÁLENÍ
DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE VÝVOZU
ELEKTRONICKÝ OBCHOD A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
OCHRANA ÚDAJŮ
OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU
UKONČENÍ SMLOUVY Z DŮVODU NEPLNĚNÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Obchodní podmínky vydává společnost Techfors CZ s.r.o., se sídlem Na Staré vinici 395/7, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 24202908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188256 (dále jen “společnost Techfors” nebo „Prodávající“). Společnost Techfors vystupuje dle těchto Obchodních podmínek jako Prodávající nebo zástupce jiné osoby v pozici prodávajícího. Pokud společnost Techfors vystupuje jako zástupce jiné osoby, musí být tato jiná osoba jako taková jmenovitě uvedena a identifikována v kupní smlouvě a veškeré níže uvedené odkazy na „Prodávajícího“ je třeba vykládat jako odkazy na tuto jinou osobu a přiměřeně i na společnost Techfors.

2. Tyto Obchodní podmínky jsou tvořeny jakýmikoliv jejich dodatky a doplňky, tj. i Dodacími podmínkami Techfors CZ s.r.o., které zahrnují standardní záruku Techfors CZ s.r.o., (tyto dále také společně jen „doplněk“), přijatými nebo vydanými v souladu s těmito Obchodními podmínkami (dále společně jen „Podmínky“).

3. Tyto Obchodní podmínky včetně jejich doplňku budou modifikovány pro případ, že je Kupující spotřebitelem nebo veřejným zadavatelem dle z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tuto skutečnost oznámí Kupující před podáním nabídky nebo ve svém souhlase s přijetím nabídky. V tomto případě se souhlas považuje za změnu nabídky a je považován za novou nabídku. Odchylky a změny od těchto Podmínek vyvolaných povahou Kupujícího musí být dohodnuty v kupní smlouvě.

4. Aplikace § 1799 a 1800 NOZ týkající se uzavírání smluv adhezním způsobem se dle ujednání smluvních stran vylučuje.

5. Podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím, případně každé smlouvy, která by byla právním jednáním Kupujícího a Prodávajícího uzavřena.

6. Obchodní zvyklosti jsou vyloučeny v případě, že je uvedená záležitost upravena těmito Podmínkami nebo kupní smlouvou. Jinak se použijí ustanovení platného právního řádu.

7. Smluvní strany sjednávají následující závaznost dokumentů Prodávajícího:
     a) Prodávajícím odsouhlasené změny kupní smlouvy provedené v souladu s těmito Obchodními podmínkami
     b) kupní smlouva včetně příloh a dodatků
     c) doplňky Obchodních podmínek, zejména ustanovení Dodacích podmínek Techfors CZ s.r.o.
     d) Obchodní podmínky.

V případě rozporu těchto Obchodních podmínek a jejich doplňku se použije ustanovení dokumentu novějšího data.

Pokud i tak převládají pochybnosti o závaznosti a převládajícím znění některého z dokumentů, převládá ten dokument, který je ve vztahu ke spornému znění více specifický a detailní. V případě rozporů mezi dokumentem písemným a vydaným elektronickou cestou dle čl. 17 Obchodních podmínek, převládá dokument písemný. Tyto Obchodní podmínky mohou pro konkrétní případ stanovit jinak.

^ Nahoru

2. VÝJIMKY ČI ZMĚNA PODMÍNEK

1. Prodávající je oprávněn dle svého vlastního uvážení vyloučit v nabídce Podmínky nebo jejich část, anebo vyloučit doplňky nebo jejich část.

2. V případě, že Prodávající uzavírá kupní smlouvy zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na Podmínky je oprávněn jednostranně Podmínky změnit v přiměřeném rozsahu. Změna Podmínek bude oznámena 1 měsíc před jejich účinností a to dálkovým přístupem na webových stránkách společnosti Techfors s.r.o. Nesouhlasí–li Kupující s novým zněním Podmínek, je oprávněn kupní smlouvu vypovědět písemnou výpovědí, která musí být Prodávajícímu doručena nejpozději den před nabytím účinnosti nových Podmínek.

3. Pokud dochází ke změně Podmínek v důsledku legislativních změn, jsou původní Podmínky platné a účinné do vyhotovení nových Podmínek, na které se neuplatní lhůty uvedené v čl. 2 odst. 2 výše. Ustanovení Podmínek, které by byly v rozporu s platným právním řádem České republiky pozbývají platnosti a účinnosti a řídí se ustanoveními platného právního řádu České republiky až do nabytí účinnosti nových Podmínek. Případ legislativních změn Podmínek nezakládá právo Kupujícího na ukončení kupní smlouvy dle čl. 2 odst. 2 výše.

4. Pokud dojde ke změně Podmínek před uzavřením kupní smlouvy, o jejímž obsahu smluvní strany jednaly, je Kupující oprávněn jednání o kupní smlouvě ukončit písemným oznámením doručeným Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po účinnosti nových Podmínek. V takovém případě smluvní strany vylučují předsmluvní odpovědnost.

5. Jakákoliv změna Podmínek dohodnutá smluvními stranami před uzavřením kupní smlouvy bude uvedena v konkrétní kupní smlouvě a změna po uzavření kupní smlouvy bude dohodnuta v jejím dodatku kdykoliv do dodání zboží a tyto změny musí být vyhotoveny písemnou formou dle čl. 4 odst. 2 a čl. 3 odst. 5 těchto Obchodních podmínek.

^ Nahoru

3. KUPNÍ SMLOUVA

1. Vznik, změna a zánik závazků mezi smluvními stranami je upraven kupní smlouvou dle platných právních předpisů České republiky, zejména § 2079 a následující z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („NOZ“).

2. Kupní smlouvou se rozumí
     a) písemná kupní smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím, nebo
     b) obdobná písemná smlouva, kterou se Prodávající zavazuje Kupujícímu odevzdat zboží a převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a Kupující se zavazuje převzít zboží a zaplatit za toto zboží cenu,
     c) objednávka Kupujícího spolu s písemným potvrzením objednávky Prodávajícím, případně
     d) faktura Prodávajícího, vyjma případu, kdy již bylo plněno bez předchozího vystavení faktury a Kupující zboží převzal,
     e) kupní smlouva uzavřená postupem dle čl. 17 níže.

3. Termín kupní smlouva se použije i na závazek dle písmene b) ohledně zboží, jak je definováno v čl. 6 odst. 2 níže, přičemž se na obsah takové smlouvy použijí nejblíže aplikovatelná ustanovení platných právních předpisů.

4. Kupní smlouva definovaná tímto čl. 3 a souvisejícími Obchodními podmínkami se řídí Podmínkami, pokud není v kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak. Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále také samostatně nebo společně “kupní smlouva”).

5. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy:
     a) Prodávajícímu dojde písemná kupní smlouva (nebo jiná obdobná smlouva) podepsaná Kupujícím beze změn oproti původní nabídce kupní smlouvy podepsané Prodávajícím (nejde o doručení způsobem uvedeným v čl. 17 Obchodních podmínek);
     b) Kupujícímu dojde/je doručeno potvrzení jeho objednávky od Prodávajícího a to bez jakýchkoliv změn i nepodstatných; potvrzení objednávky může být učiněno i způsobem dle čl. 17 Obchodních podmínek, či jinou písemnou formou potřebnou pro právní jednání dle §562 NOZ;
     c) Kupujícímu je doručena faktura Prodávajícího na zboží v množství a kvalitě dle objednávky Kupujícího;
     d) Prodávající plní dle objednávky Kupujícího a to bez jakýchkoliv změn.

6. Jakákoliv změna kupní smlouvy dohodnutá smluvními stranami po jejím uzavření do okamžiku dodání zboží musí být vyhotovena písemnou formou dle čl. 4 odst. 2 těchto Obchodních podmínek.

^ Nahoru

4. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN PŘED A PŘI PLNĚNÍ ZÁVAZKU Z KUPNÍ SMLOUVY

1. Vzájemná technická a organizační komunikace Kupujícího a Prodávajícího dle těchto Podmínek bude probíhat elektronicky, telefonicky (s následným písemným, postačuje elektronickým, potvrzením takového hovoru Prodávajícím), či jakoukoliv jinou písemnou formou. Pro komunikaci smluvních stran v elektronické podobě se použije čl. 17 těchto Obchodních podmínek.

2. Pro vznik, změnu nebo zánik závazků z kupní smlouvy se nepoužije čl. 4 odst. 1 výše. Smluvní strany pro tyto účely vylučují ustanovení § 564 a 566 odst. 2 NOZ a za listiny s právním významem považují pouze listiny řádně podepsané smluvní stranou, která listinu vystavila. Jakékoli jiné listiny včetně elektronické korespondence jsou bez právního významu, vyjma jak je uvedeno v čl. 17 těchto Obchodních podmínek.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že byla zásilka/písemnost odeslána s využitím provozovatele poštovních služeb je považována za došlou/doručenou 3. pracovní den po jejím odeslání Prodávajícím. Pro případ, že jde o odeslání na adresu v jiném státě, je okamžikem dojití/doručení 15. pracovní den po jejím odeslání Prodávajícím. V případě, kdy je zřejmé, že se Kupující na žádné z adres sdělených Prodávajícímu dlouhodobě nezdržuje, může být oznámení o odstoupení, resp. jakákoliv písemnost dle těchto Podmínek, doručeno i jiným způsobem tak, aby písemnost byla doručena do sféry vlivu Kupujícího. V případě doručování dle čl. 17 Obchodních podmínek se má za to, že písemnost zaslaná prostředky komunikace na dálku, je doručena v okamžiku, kdy dojde do sféry vlivu příslušné smluvní strany, tj. např. na server elektronické pošty a toto je potvrzeno automaticky generovanou doručenkou, pokud je doručenka technicky možná.

^ Nahoru

5. PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST A JEDNÁNÍ O NABÍDCE

1. Kupující je povinen se seznámit před uzavřením kupní smlouvy s těmito Podmínkami a Kupující bere na vědomí, že svůj souhlas s těmito Podmínkami vyjádřil uzavřením kupní smlouvy (viz. čl. 3 a 17 Obchodních podmínek). Kupující dále považuje všechna ustanovení Podmínek a kupní smlouvy za srozumitelná, byla mu dostatečně vysvětlena a neodchylují se závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech, a že byly mu před uzavřením kupní smlouvy sděleny všechny skutkové a právní okolnosti, které jsou podstatné pro rozhodnutí uzavřít kupní smlouvu.

2. Kupující tímto prohlašuje, že byl při podání nabídky na uzavření kupní smlouvy informován, že je nabídka odvolatelná, a to kdykoliv do uzavření kupní smlouvy.

3. V případě, že Kupující zašle Prodávajícímu jinou vzorovou smlouvu, jiné obchodní podmínky nebo změny, dodatky a odchylky ke kupní smlouvě (dále jen “změna”), považuje se takový projev vůle za novou nabídku k uzavření kupní smlouvy i pokud se jedná o změnu, která mění podmínky nabídky kupní smlouvy pouze nepodstatně.

4. Kupující se zavazuje při jednání o uzavření kupní smlouvy sdělit všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se Prodávající mohl přesvědčit o možnosti uzavřít platnou kupní smlouvu a aby byl Prodávajícímu zřejmý zájem Kupujícího smlouvu uzavřít.

5. V případě nesouhlasu Kupujícího s těmito Podmínkami a obsahem kupní smlouvy, nebo pokud Kupující nerozumí jakýmkoliv ustanovením těchto Podmínek a kupní smlouvy, se Kupující telefonicky spojí s Prodávajícím za účelem projednání možných změn a za účelem vysvětlení nejasností.

^ Nahoru

6. ZBOŽÍ

1. Za zboží se podle těchto Podmínek považuje zboží, jehož popis (tj. kvalita a množství, případně provedení) je uveden v kupní smlouvě.

2. V případě rozporu v popisu zboží mezi kupní smlouvou, objednávkou Kupujícího a potvrzením objednávky společností Techfors, fakturou nebo dodacím listem, je Kupující tuto skutečnost povinen písemně oznámit Prodávajícímu, nejpozději do pěti pracovních dnů poté, co obdrží alespoň jeden z dokumentů dle předchozí věty, který je odlišný od jiného dříve obdrženého (vydaného) dokumentu. Pokud je namítána faktura, která je nicméně shodná s kupní smlouvou, oproti popisu zboží v dodacím listu nebo dodacích listech vztahujících se k dílčím dodávkám zboží dle jedné kupní smlouvy, pokud není k dispozici dodací list nebo je namítán, pak je rozhodující popis zboží v kupní smlouvě. V případě, kdy se liší popis zboží uvedený ve faktuře a v kupní smlouvě, bude primárně rozhodující popis zboží uvedený ve faktuře.

3. Termín zboží ve smyslu užitém v těchto Obchodních podmínkách zahrnuje produkty, výrobky, technická řešení, programy, software (pokud není dále výslovně stanoveno jinak) a s nimi související sjednané služby (např. poradenství), a související doklady, manuály či jiná dokumentace (dále společně „dokumentace“), vč. školení, poskytované Prodávajícím. Termín zboží nezahrnuje činnosti uvedené v čl. 11 těchto Obchodních podmínek, které má činit Kupující.

4. Kupní smlouva na zboží, které nesplňuje podmínky hmotné movité věci, se řídí přiměřeně ustanoveními platných právních předpisů.

5. Dokumentace vztahující se ke zboží může být dodána Prodávajícím jak v jazyce českém, tak v jiném běžně používaném cizím jazyce bez nároku na dodání překladu. Pro případné dotazy Kupujícího se použije přiměřeně čl. 5 odst. 5 Obchodních podmínek.

6. Kupující je oprávněn používat zboží jen spolu s materiály a součástmi, které byly dodány Prodávajícím spolu se zbožím nebo s materiály a součástmi, na které odkazuje dokumentace.

^ Nahoru

7. CENA ZBOŽÍ

1. Cena za zboží je stanovena dle Dodacích podmínek Techfors CZ s.r.o. Cena zboží nezahrnuje DPH a případně jiné daně, které budou dle platné právní úpravy vyžadovány. Tyto daně se Kupující zavazuje uhradit dle příslušné faktury vystavené Prodávajícím. Cena je stanovena s přihlédnutím k Software dodanému spolu se zbožím.

2. Cena je splatná dle ustanovení Dodacích podmínek Techfors CZ s.r.o. Strany si mohou sjednat v kupní smlouvě jiné podmínky splatnosti a to i v návaznosti na jinak dojednané podmínky dodání zboží, než jak je uvedeno v čl. 8 odst. 1 a 2 a čl. 7 odst. 9 (doložka Ex works v místě dodání (Incoterms 2010)).

3. Jestliže Kupující požaduje po Prodávajícím provést či obstarat vývoz zboží mimo území České republiky, zavazuje se Kupující poskytnout Prodávajícímu zdarma na jeho žádost doklad o vývozu nebo jiný doklad o zproštění daňové nebo celní povinnosti akceptovaný příslušnými daňovými nebo celními orgány, a pokud takový doklad nezajistí, bude povinen uhradit Prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 30 dnů po doručení příslušné faktury veškeré daně nebo cla, jež bude Prodávající povinen v souvislosti s prodejem a následným vývozem zboží zaplatit.

4. Kupující není oprávněn započíst proti pohledávkám Prodávajícího jakékoliv své pohledávky nebo své platby snížit z titulu jakéhokoliv protinároku, pokud si smluvní strany v kupní smlouvě neujednají jinak. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn započíst proti pohledávkám Kupujícího jakékoliv své pohledávky vzniklé z jakéhokoliv smluvního vztahu mezi společností Techfors a Kupujícím.

5. Prodávající je vždy oprávněn požadovat zálohu na zboží v plné nebo částečné výši kupní ceny zboží anebo požadovat zajištění jakékoliv úhrady, související se zbožím či kupní smlouvou, jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy.

6. V případě, že Kupující neprovede úhradu dle Podmínek Prodávajícímu řádně a včas, je povinen nahradit Prodávajícímu minimální náklady spojené s uplatněním každé pohledávky ve výši 1.200,- Kč, čímž nejsou dotčeny další náklady spojené s vymáháním pohledávky, zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení z každé platby, s níž je Kupující v prodlení, ve výši o 3 % p.a. vyšší než je sazba úroku z prodlení stanovená podle platných právních předpisů České republiky, a to až do dne skutečného provedení úhrady celé dlužné částky včetně úroků z prodlení. Tímto ustanovením není dotčen nárok Prodávajícího na úhradu jakékoliv vzniklé škody v souvislosti s prodlením Kupujícího. Smluvní strany si dále sjednávají, že je Prodávající oprávněn požadovat úroky z úroků ve výši stanovené výše.

7. V případě, že Kupující překročí cenový limit stanovený dle celkové hodnoty objednávek zboží za určité časové období sjednaný s Prodávajícím nebo jemu stanovený Prodávajícím v kupní smlouvě (dále jen “úvěrový limit“) u Prodávajícího, je Prodávající oprávněn pozastavit nebo zrušit dodání zboží nebo části zboží na základě kterékoli kupní smlouvy nebo její části bez předchozího upozornění Kupujícího. Tím nejsou dotčeny nároky Prodávajícího dle tohoto čl. 7 odst. 6 výše. Případ pozastavení nebo zrušení dodání zboží nebo jeho části dle tohoto odstavce není považován za prodlení na straně Prodávajícího. Úvěrový limit a pravidla jeho použití stanoví Prodávající před uzavřením kupní smlouvy s ohledem na historii závazkových vztahů s konkrétním Kupujícím.

8. Pokud se Kupující s Prodávajícím nedohodnou výslovně jinak, veškeré úhrady musí být provedeny jedinou platbou v plné výši fakturované částky (případně upravené o částky vyúčtované prostřednictvím opravného daňového dokladu) a musí splňovat požadavky uvedené v těchto Podmínkách, zejména Dodacích podmínkách Techfors CZ s.r.o.

^ Nahoru

8. DODÁNÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Prodávající je oprávněn dodat zboží nebo jeho část a Kupující není oprávněn odmítnout jeho převzetí kdykoli během lhůty, která začíná 15 dnů před dodací lhůtou (termínem) uvedenou v kupní smlouvě (resp. potvrzení objednávky) a končí 30. den po výše uvedené dodací lhůtě (termínu). Nicméně i tuto rozšířenou dodací lhůtu může Prodávající prodloužit, zejména pokud jde o překážku dodání zboží z příčin, které nezávisí výhradně na vůli Prodávajícího (pro vyloučení pochybností se za příčinu nezávislou na vůli Prodávajícího považuje zejména příčina na straně dodavatelů Prodávajícího, okolnosti vylučující odpovědnost, vyšší moc, celní řízení a další skutečnosti dle čl. 13 níže). Dodací lhůta pak končí dnem, kdy uplyne přiměřená lhůta pro dodání zboží nebo jeho části poté, kdy odpadla překážka dodání zboží dle předchozí věty. V tomto případě Prodávající nenese odpovědnost za škodu a jinou materiální a nemateriální újmu v případě dodání zboží v jiné lhůtě nebo nedodání zboží; v případě vzniku odpovědnosti za škodu odpovídá Prodávající za škodu maximálně do výše dle čl. 9 těchto Obchodních podmínek. Kupujícímu bude fakturováno skutečně dodané množství zboží, pokud již neuhradil plnou cenu objednaného zboží. Není-li písemně dohodnuto jinak, může se dodání zboží uskutečnit po částech. Prodávající může pozastavit dodání zboží nebo části zboží na základě kterékoli kupní smlouvy po dobu, po kterou je Kupující v prodlení s plněním jakéhokoliv svého závazku vůči Prodávajícímu podle těchto Podmínek. Prodávající neodpovídá za prodlení, ztrátu či škodu s dodáním zboží nebo jeho objednaného počtu, pokud to připouští platný právní řád České republiky. Množství zboží uvedené na faktuře, příp. v dodacím listu Prodávajícího, proti kterému Kupující nevznese námitku dle čl. 6 odst. 2 těchto Obchodních podmínek, bude oběma stranami považováno za správné a dodané v plném rozsahu dle kupní smlouvy. V případě, že Kupující odmítne převzít dodávku zboží nebo jakoukoliv její část, je Prodávající oprávněn, aniž by tím byla dotčena jeho ostatní práva, na úhradu úplaty za uskladnění v obvyklé výši v daném čase a místě uskladnění s přihlédnutím k povaze a ceně zboží.

2. Veškeré nebezpečí ztráty nebo škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající umožní Kupujícímu nakládat se zbožím v souladu s dodací doložkou Ex works na místě uvedeném v Dodacích podmínkách Techfors CZ s.r.o. nebo na jiném Prodávajícím písemně stanoveném místě (Incoterms 2010).
Vlastnické právo ke zboží fakturovanému Kupujícímu nepřejde na Kupujícího do té doby, než:
     (i)    Prodávající obdrží v plné výši úhradu (kupní ceny za zboží) za veškeré dodané zboží, a
     (ii)    Prodávající obdrží úhradu veškerých splatných částek (např. dle čl. 7 odst. 6 výše), které je Kupující povinen z jakéhokoli důvodu zaplatit Prodávajícímu.
    (iii)  V případě, že Kupující prodá zboží nebo jakékoli výrobky vyrobené ze zboží dodaného Prodávajícím dříve, než vlastnické právo ke zboží přejde na Kupujícího, je Kupující povinen postoupit Prodávajícímu veškeré výnosy z jeho prodeje až do výše částek, které je povinen zaplatit Prodávajícímu. Do okamžiku postoupení uvedených výnosů Prodávajícímu je Kupující povinen tyto výnosy držet jménem a ve prospěch Prodávajícího, současně se Kupující v takovém případě zavazuje zdržet se právních úkonů, které by mohly zkracovat uspokojení pohledávky Prodávajícího. Pro vyloučení pochybností povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu trvá v každém případě až do jejího úplného zaplacení.

3. Při reklamaci přechází na Prodávajícího vlastnické právo k vadným částem zboží okamžikem opravy a k nahrazovanému vadnému zboží dnem dodání náhradního zboží Kupujícímu.

4. Dodání a předání zboží Kupujícímu je řádně provedeno i v případě, že spolu se zbožím není předána dokumentace. Prodávající dodá příslušnou dokumentaci nejpozději do 30 dní po zaplacení ceny zboží. Dokumentace může být přístupná Kupujícímu na internetových stránkách společnosti Techfors po zaregistrování.

^ Nahoru

9. ZÁRUKA

1. Prodávající poskytuje záruku za zboží v rozsahu dle tohoto článku (dále také jen „Záruka“). Pokud jsou součástí dodávky zboží i manuály, zboží odpovídá specifikacím výrobců uvedeným v příslušném manuálu (příslušných manuálech) předaném (předaných) nebo jinak zpřístupněném Kupujícímu; jinak zboží odpovídá vlastnostem pro daný typ zboží obvyklým, pokud není písemně stanoveno jinak. Kupující je povinen s vynaložením obvyklé pozornosti prohlédnout veškeré dodané zboží z hlediska škod, vad a chybějícího množství neprodleně poté, co je obdrží, nejpozději však do pěti pracovních dnů od dodání zboží a Prodávajícímu bez prodlení písemně oznámit veškeré škody, vady a chybějící množství, které takto zjistí, případně uplatnit námitky dle čl. 6 odst. 2 Obchodních podmínek. Pokud Kupující zboží dále prodá, nese odpovědnost za veškeré škody na něm vzniklé.

2. Veškeré ostatní vady zboží je Kupující, dle jejich povahy, povinen písemně oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však během doby uvedené pro uplatnění vad ze zákona nebo příslušné záruční doby pokud není v těchto Podmínkách nebo kupní smlouvě uvedeno jinak. Pokud není mezi Prodávajícím a Kupujícím ujednáno jinak, začíná záruční doba běžet dnem dodání zboží a trvá po standardní záruční dobu vztahující se na dané zboží, která je uvedena v Dodacích podmínkách Techfors CZ s.r.o., pokud není v kupní smlouvě uvedena jiná délka záruční doby.

3. Pokud kterékoli zboží neodpovídá vlastnostem/popisu, jak je uvedeno v Záruce nebo má jiné vady, Prodávající podle svého rozhodnutí takové vadné zboží buď opraví, nahradí je stejným nebo zaměnitelným novým nebo opraveným zbožím, poskytne Kupujícímu přiměřenou slevu nebo vrátí Kupujícímu skutečně zaplacenou cenu za vadné zboží bez DPH při současném vrácení jinak nepoškozeného vadného zboží Kupujícím v souladu s Dodacími podmínkami Techfors CZ s.r.o. Nároky Kupujícího z vad zboží se ve všech ostatních věcech řídí dále také právním řádem České republiky.

4. Prodávající nenese odpovědnost za vady, které nezpůsobil porušením své povinnosti, zejména pak podmínky či způsoby použití zboží, které jsou nezávislé na jeho vůli. Prodávající rovněž nenese odpovědnost za vady či problémy vzniklé v důsledku takových podmínek či způsobů použití zboží. Podmínky nezávislé na vůli Prodávajícího zahrnují běžné opotřebení zboží, skutečnosti vylučující odpovědnost Prodávajícího dle právního řádu České republiky, zejména přírodní katastrofu, chybu, úmyslné jednání nebo nedbalost jiné osoby (oprávněné i neoprávněné) než je Prodávající, nesprávnou instalaci provedenou jinou osobou než Prodávajícím, nekompatibilitu s jiným software nebo hardware, způsob použití, způsob skladování, údržbu nebo nesprávné užití zboží, jiné příčiny nespočívající v povaze zboží, nerespektování kteréhokoli příslušného doporučení Prodávajícího nebo dokumentace (vč. Uživatelské dokumentace) či manuálu dodaného ke zboží. Záruka se nevztahuje a Prodávající neposkytuje záruku na baterie jakéhokoliv typu používané v souvislosti s dodaným zbožím či jiné součásti, které jsou schopné fungování bez spojení se zbožím. Prodávající rovněž nenese odpovědnost za zachování, resp. ztrátu či obnovu uživatelských dat Kupujícího.

5. Pokud zboží zahrnuje „Software“ (jak je tento pojem definován v čl. 14 těchto Obchodních podmínek), ať už je součástí zboží dodaného podle těchto Obchodních podmínek nebo je dodán samostatně, Prodávající poskytuje záruku, že takový Software bude v době dodání ve všech podstatných ohledech odpovídat dokumentaci Prodávajícího vztahující se k takovému Software (dále jen „Uživatelská dokumentace“).

6. Prodávající není odpovědný za náklady na práci spojenou s demontáží nebo novou instalací zboží (vč. implementace Software). Na zboží, které bylo opraveno nebo nahrazeno, se Záruka vztahuje buď po zbytek záruční doby původního zboží, nebo po dobu 90 dní od okamžiku provedení opravy zboží / dodávky náhradního zboží, podle toho, který z uvedených okamžiků nastane později. Způsob a podmínky pro uplatnění vady v Záruce jsou uvedeny v Dodacích podmínkách Techfors CZ s.r.o. Kupující není oprávněn vrátit zboží, které neodpovídá Záruce nebo má jiné vady, dokud k tomu Prodávající neudělí svůj souhlas, to vše za předpokladu, že Kupující včas a řádně uplatnil reklamaci. Zboží, které bude vráceno Prodávajícímu bez jeho souhlasu, nebude opraveno ani nahrazeno, a bude vráceno odesílateli na náklady Kupujícího. V každém případě, se rozsah plnění Prodávajícího z důvodu odpovědnosti podle tohoto článku, bez ohledu na způsob vzniku odpovědnosti Prodávajícího, rovná maximálně výši Kupujícím skutečně zaplacené ceny za dodané zboží bez DPH (viz. čl. 10 Obchodních podmínek).

7. Záruka se poskytuje pouze prvnímu Kupujícímu a nepřechází na žádného dalšího kupujícího nebo nabyvatele zboží, pokud není výslovně v kupní smlouvě uvedeno jinak. První Kupující nemá právo tuto záruku jdoucí za Prodávajícím rozšířit ani převést na žádnou další osobu. Tato záruka v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy nahrazuje veškeré jiné záruky, podmínky, prohlášení nebo jiná ujednání, ať písemná či ústní nebo výslovná.

^ Nahoru

10. OMEZENÍ NÁHRADY ŠKODY

1. Nejvyšší celkovou výši škody (tj. majetkové újmy), kterou Kupující může uplatnit vůči Prodávajícímu v případě porušení těchto Podmínek, včetně kupní smlouvy, nepřevýší výši ceny zboží bez DPH dle kupní smlouvy (příp. ceny za skutečně dodané zboží dle faktury), kterou Kupující zaplatil nebo je povinen zaplatit Prodávajícímu za zboží. Nemajetková újma se hradí pouze v případech stanovených platnými právními předpisy.

2. Prodávající hradí pouze skutečnou škodu v rozsahu uvedeném výše a případně stanoveném příslušnými právními předpisy, v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoliv zvláštní, nahodilé, nepřímé či následné škody, ušlý zisk, ztrátu obchodních příležitostí, újmu způsobenou poškozením dobrého jména, ztrátu na datech a škodu způsobenou ztrátou na datech, nebo škody, které vznikly v důsledku nesprávného užívání zboží, užití v rozporu s Uživatelskou dokumentací nebo manuálem dodaným ke zboží, neoprávněného užití zboží, neužití zboží, nefunkčnosti nebo nesprávného fungování zboží či v jiné souvislosti se zbožím a úhrada takové škody je smluvně vyloučena. Prodávající nenese odpovědnost za žádnou škodu, újmu, zničení či ztrátu vzniklou v souvislosti s porušením povinností Kupujícího vyplývajících z čl. 15 Obchodních podmínek. Kupující odškodní Prodávajícího (rozumí se i jinou osobu ve smyslu čl. 1 odst. 1 Obchodních podmínek), jeho zaměstnance, dodavatele a subdodavatele za jakékoli nároky, náklady, ztráty či škody, které vzniknou v souvislosti s porušením povinností Kupujícího dle čl. 15 Obchodních podmínek.

3. Nic z toho, co je uvedeno v čl. 9 a 10 nebo v kterékoli jiné části Podmínek, není zamýšleno a nemůže být vykládáno tak, že tím je vyloučena nebo omezena
     (i)    odpovědnost Prodávajícího vyplývající z úmyslného protiprávního jednání Prodávajícího,
     (ii)   jakákoli jiná odpovědnost, kterou podle příslušných právních předpisů nelze vyloučit nebo omezit.

^ Nahoru

11. TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Kupující je odpovědný za řešení, konfiguraci, zapojení, testy a označení každého systému, který Kupující vytvoří s využitím zboží koupeného od Prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou zamýšleným použitím, změnou nebo přepracováním zboží dodávaného Prodávajícím ze strany Kupujícího či třetí osoby. Kupující je odpovědný za provedení veškerých testů a prohlídek zboží dodávaného Prodávajícím nezbytných k tomu, aby si mohl vytvořit nezávislý úsudek o jeho vhodnosti pro takové použití, změnu nebo přepracování, které Kupující zamýšlí, a Prodávající  nenese odpovědnost za žádnou škodu způsobenou takovým použitím, přeměnou nebo přepracováním zboží dodávaného Prodávajícím na základě jeho technických rad, prohlášení, dat, služeb nebo doporučení, pokud není písemně dohodnuto jinak.

^ Nahoru

12. PATENTY A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

1. Prodávající prohlašuje, že zboží dodávané podle Podmínek nebude zatíženo jakýmkoli oprávněným nárokem třetí osoby vyplývajícím z porušení práv z jakéhokoli platného patentu uděleného podle práva Spojených států amerických, Evropského patentu, či jakéhokoli patentu uděleného podle českého práva či jiných práv duševního vlastnictví. Prodávající poskytne veškerou součinnost k tomu, aby Kupující mohl účinně chránit svá práva a zájmy a pokud Kupující udělí Prodávajícímu příslušnou plnou moc, tak Prodávající povede obranu Kupujícího, v jakémkoli soudním sporu či řízení vedeném proti Kupujícímu na základě platného nároku vyplývajícího z porušení práv z patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví, kterým by mohla být porušena záruka uvedená v tomto článku nebo jakékoliv právo Kupujícího k užívání zboží, případně může na své náklady uzavřít narovnání nebo smír. K tomu je však Prodávající povinen pouze za předpokladu, že Kupující zahájení takového sporu či řízení či jakýkoliv jiný uplatněný nárok třetí osoby okamžitě písemně oznámí Prodávajícímu, zmocní Prodávajícího k vedení obrany, poskytne mu potřebné informace a součinnost a nezaujme v souvislosti s uplatněným nárokem stanovisko, které by bylo v rozporu se stanovisky Prodávajícího.

2. Prodávající uhradí Kupujícímu veškerou škodu a náklady vyplývající z porušení prohlášení podle tohoto článku, které bude Kupující, zastoupen Prodávajícím, při plné a efektivní součinnosti s Prodávajícím, povinen uhradit na základě pravomocného rozhodnutí ve výše uvedeném sporu či řízení. V případě, že v takovém sporu bude shledáno, že užívání zboží nebo části zboží porušuje práva z patentu či jiných práv duševního vlastnictví a užívání příslušného zboží nebo části zboží pro zamýšlený účel bude zakázáno, Prodávající na své náklady a podle svého rozhodnutí buď zajistí, aby Kupující získal právo pokračovat v užívání tohoto zboží nebo části zboží, nahradí jej zbožím nebo částí zboží, jehož užívání nebude práva z patentu ani jiných práv duševního vlastnictví porušovat, upraví jej tak, aby jeho užívání práva z patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví neporušovalo, nebo zboží převezme zpět a vrátí Kupujícímu Kupujícím skutečně zaplacenou kupní cenu bez DPH (sníženou o přiměřenou částku, o kterou se snížila hodnota zboží za dobu jeho užívání) a uhradí předem Prodávajícím odsouhlasené náklady na přepravu vynaložené samostatně Kupujícím. Shora uvedené nároky představují v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy veškeré nároky Kupujícího v případě porušení práva z patentu užitím zboží nebo kterékoli jejich části nebo jiného práva duševního vlastnictví. Tyto nároky jsou podmíněny splněním povinností Kupujícího dle odst. 1 výše.

3. Shora uvedené nároky se nevztahují na žádné zboží či část zboží, které bude dodáno podle specifikace Kupujícího či vyrobeno podle návrhu Kupujícího, ani na užívání jakéhokoli zboží dodaného na základě těchto Podmínek ve spojení s jakýmkoli jiným zbožím či výrobkem v kombinaci, která nebyla dodána Prodávajícím v rámci příslušného smluvního vztahu. V takovém případě Prodávající není odpovědný za porušení práv z patentu ani jiných práv duševního vlastnictví, k němuž dojde ve vztahu k jakémukoliv takovému zboží či části zboží, nebo ve vztahu k užívání zboží v takové kombinaci a Kupující odškodní Prodávajícího za jakékoliv nároky vyplývající z takového porušení práv z patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví. Tento článek se vztahuje přiměřeně i na Software, případně Prodávajícím dodané technické řešení, které má povahu duševního vlastnictví.

^ Nahoru

13. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má právo odvolat se na okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu a za podmínek uvedených v § 2913 NOZ (tj. i vyšší moci). Takovými okolnostmi mohou být zejména, nikoliv však výlučně, extrémní povětrnostní podmínky, přírodní katastrofy, válka nebo jiný krizový stav požár, jednání státu, blokáda objektů nebo budov, výluka dopravy, stávka, specifické pracovní výluky nebo zdržení práce či výluka v důsledku striktního dodržování předpisů zaměstnanci či pracovní výluky, porucha stroje, zpoždění dodávky součástí zboží, zboží či služeb objednaných u třetích osob Prodávajícímu, nehodami nebo přerušením obchodních činností. V případě výskytu okolností vylučujících odpovědnost (tj. i vyšší moci) na straně Prodávajícího se plnění jeho závazků podle těchto obchodních podmínek pozastavuje po dobu trvání těchto okolností a Prodávající nenese žádnou odpovědnost za prodlení s plněním jeho závazků podle těchto Podmínek a nehradí škody vzniklé v důsledku takového prodlení. Pokud působení okolností vylučujících odpovědnost (tj. i vyšší moci) trvá déle než 90 dní, má jak Prodávající, tak Kupující právo písemným prohlášením od neproveditelných částí kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy nebo její části, není Kupující oprávněn požadovat úroky z již zaplacené ceny za zboží nebo její části ani jakoukoliv náhradu škody způsobené v důsledku okolností vylučujících odpovědnost (tj. i vyšší moci).

2. Kupující bere na sebe nebezpečí změny okolností a to s účinkem ode dne podpisu kupní smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanovení Podmínek o možností vypovězení kupní smlouvy či odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího.

^ Nahoru

14. LICENCE K SOFTWARE

Pojem „Software“, jak je používán v těchto Obchodních podmínkách, znamená strojově čitelný počítačový program nebo kompilaci dat pouze ve formě cílového (strojového) kódu, zachycené na jakémkoli hmotném nosiči, nebo na jakémkoli paměťovém médiu, ze kterého může být program přečten, reprodukován nebo jinak sdělen s pomocí stroje či zařízení, a zahrnuje zejména software náležející Prodávajícímu, dodávaný pro běžný provoz zboží, jakýkoli volitelný software pro zlepšení provozu zboží, jakož i jakékoliv vyšší verze nebo úpravy takového software, které Prodávající poskytne v rámci plnění specifického písemného závazku či jinak. Žádné ustanovení těchto Podmínek nelze vykládat tak, že zakládá povinnost Prodávajícího poskytnout jakoukoli podporu, vyšší verze nebo úpravy jakéhokoli Software, pokud se k tomu Prodávající písemně nezavázal. Kupujícímu se poskytuje nevýhradní licence k veškerému Software a související Uživatelské dokumentaci, ať byly dodány jako součást zboží či samostatně. Kupujícímu se neposkytuje licence k žádnému jinému software či dokumentaci, které nebyly dodány Prodávajícím na základě kupní smlouvy. Tato licence k Software je omezená v rozsahu uvedeném níže a opravňuje Kupujícího:

     1) k užívání Software a Uživatelské dokumentace pouze ve spojení se zbožím, na kterém je Software nainstalován při jeho dodání, nebo pokud je Software dodán samostatně, pak ve spojení se zbožím dodaným Prodávajícím, ke kterému je určen, a to po dobu řádného užívání tohoto zboží nebo do zničení zboží či do doby postoupení zboží bez předchozího souhlasu Prodávajícího; a

     2) k vytvoření jedné kopie Software ve strojově čitelné formě pouze pro účely zálohování, s tím, že Kupující je povinen uvést na každé takové kopii autorské označení a veškeré další údaje o duševním vlastnictví, které jsou uvedeny na původní kopii; a

     3) k užívání Software a Uživatelské dokumentace pro území České republiky, pokud není dohodnuto písemně jinak. Před užitím Software ve spojení s jakýmkoli jiným zařízením či k jakémukoli jinému účelu musí Kupující obdržet od Prodávajícího doplňující licenci (kterou Prodávající podle svého rozhodnutí není povinen poskytnout). Kupující nemá na základě licence poskytnuté v tomto článku žádná jiná práva než výslovně zde vymíněná. Kupující nesmí poskytovat kopie Software či Uživatelské dokumentace dalším osobám, ani elektronicky přenášet Software z jednoho počítače na druhý. Prodej zboží, které obsahuje Software nebo je se Software jakkoliv spojeno, podléhá předchozímu písemnému souhlasu Prodávajícího, který není nárokový. Software obsahuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 NOZ. Prodávající a Kupující je povinen o obsahu Software dodržovat povinnost mlčenlivosti. Z důvodu ochrany těchto obchodních tajemství Kupující nesmí upravovat, měnit, spojovat s jiným, zpětně odvozovat, zkoumat ani jinak překládat Software do vnímatelné formy. Kupující nesmí upravovat, pozměňovat, překládat, pronajímat, půjčovat, poskytovat sublicenci, dále prodávat za účelem zisku či jiným účelem, rozšiřovat a přenášet Software počítačovou sítí, ani vytvářet na základě Software nebo kterékoli jeho části odvozená díla, měnit název Software nebo označení Prodávajícího, pokud není písemně dohodnuto jinak. Veškerý Software a Uživatelská dokumentace jsou chráněny autorskými zákony jako autorská díla, patenty udělené podle práva Spojených států amerických, Evropskými patenty, příslušnými mezinárodními smlouvami České republiky a právním řádem České republiky. Kupujícímu se k právům uvedeným v předchozí větě neposkytuje žádná jiná licence ani jiný rozsah licence, než taková, která je konkrétně uvedena v tomto článku. Veškerý Software poskytnutý Prodávajícím zůstává ve vlastnictví Prodávajícího nebo třetí osoby a společnost Techfors je oprávněným vykonavatelem majetkových práv k Software. Jestliže Kupující obdrží jakýkoli Software, jehož poskytnutí učiní jiný Software, který má v dané době Kupující, nadbytečným, je Kupující povinen tento nadbytečný Software vrátit Prodávajícímu.

^ Nahoru

15. DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK, SCHVÁLENÍ

1. Bude-li to možné, předá Prodávající Kupujícímu na jeho žádost osvědčení o schválení a Kupující je předloží všem, u nichž příslušné právní předpisy požadují, aby je obdrželi.

2. Kupující se zavazuje, že zboží a nevratné obaly bude likvidovat v souladu s požadavky veškerých příslušných právních předpisů týkajících se zboží, obalů, jejich likvidace či recyklace. V případě nedodržení této povinnosti náhradí Kupující Prodávajícímu škodu tímto vzniklou, a to vč. případných pokut, které by byly za nesprávnou likvidaci či recyklaci Prodávajícímu uloženy a to do 30 dní od doručení požadavku o úhradu Kupujícímu.

^ Nahoru

16. DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE VÝVOZU

Kupující se zavazuje Prodávajícímu, že veškeré zboží, technologie nebo Software, které Kupující získá od Prodávajícího, bude vyvážet pouze v souladu s příslušnými právními předpisy vztahujícími se na takový vývoz. Kupující se zavazuje, že nebude používat takové zboží, technologie nebo Software k návrhům, vývoji, výrobě ani použití jaderných, chemických nebo biologických zbraní či balistických střel či jakémukoliv jinému zákonem zakázanému jednání, ani vědomě nepodpoří takové použití jinými osobami.

^ Nahoru

17. ELEKTRONICKÝ OBCHOD A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

1. Prodávající může nabízet zboží k prodeji prostřednictvím internetu, elektronické pošty nebo jiných elektronických komunikačních prostředků či zasílat veškerými dostupnými elektronickými komunikačními prostředky Kupujícímu obchodní sdělení. Prodej zboží uskutečněný prostřednictvím jakéhokoliv takového prostředku, se řídí těmito Obchodními podmínkami, jakož i jakýmikoliv dalšími podmínkami, které jsou uvedeny nebo se na ně odkazuje na internetové stránce Prodávajícího nebo v elektronické komunikaci potvrzené Prodávajícím dle čl. 3 a 4 Obchodních podmínek.

2. Kupující není oprávněn sdílet s jakoukoliv třetí osobou žádné heslo, přístupový kód či jakékoliv obdobné oprávnění, které mu může být Prodávajícím zpřístupněno, a Prodávající si vyhrazuje právo jakékoliv takové oprávnění pozastavit či zrušit v případě náznaku nedodržení pravidel bezpečnosti dle tohoto článku. Kupující nese výlučnou odpovědnost za zajištění bezpečnosti a integrity svého postupu při podání objednávky a při další komunikaci s Prodávajícím. Jakákoliv informace, která je Prodávajícím poskytnuta prostřednictvím internetové stránky nebo elektronické komunikace, (i) může být s relevancí pro Kupujícího do dne podpisu kupní smlouvy kdykoliv opravena nebo změněna a (ii) je poskytována pro výlučné použití Kupujícím za účelem podpory jednotlivých transakcí ohledně koupě zboží Kupujícím a prodeje zboží Prodávajícím nebo (iii) může být, pokud se jedná o nabídku ve vztahu ke Kupujícímu odvolána kdykoliv do uzavření kupní smlouvy. Kupující souhlasí s tím, že se nebude spoléhat na žádné takové informace pro jakýkoliv jiný účel, než je uskutečnění jednotlivých nákupů a rovněž nebude usilovat o uplatnění takových informací proti Prodávajícímu pro jakýkoliv jiný účel.

3. Kupující výslovně souhlasí s tím, že Prodávající může pro všechny nákupy zboží, uskutečněné prostřednictvím internetu, zejména e-shopu, elektronické pošty nebo jiných elektronických komunikačních prostředků, vystavovat elektronická potvrzení objednávek a to formou jednotného formuláře „Potvrzení přijetí objednávky“ a vystavovat elektronické faktury. Jiné elektronické potvrzení přijetí objednávky, než učiněné uvedeným formulářem není pro Prodávajícího závazné. Potvrzení přijetí objednávky a faktury jsou považovány za učiněné v písemné formě dle § 562 odst. 1 NOZ, pokud jsou učiněny způsobem dle tohoto odstavce 2. Právní jednání Prodávajícího dle tohoto čl. 17 učiněné telefonicky či jiným dálkovým komunikačním prostředkem jsou považovány za platné a účinné, pokud jsou následně potvrzeny písemně (postačuje elektronické potvrzení přijetí objednávky nebo změny objednávky vystavením nového potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím). Tímto nejsou dotčena ostatní ustanovení těchto Obchodních podmínek, zejména čl. 6 odst. 2.

4. Pokud využívá Kupující internetové stránky Prodávajícího pod svou registrací, hesly a přístupovými kódy, tj. v individualizované sekci vyhrazené výlučně pro konkrétního Kupujícího, pak jakákoliv elektronická komunikace zasílaná prostřednictvím tohoto prostředí je považována za závaznou ač je zaslána elektronickou formou. Prodávající nicméně dodržuje principy uzavírání kupní smlouvy a vystavování dalších závazných dokumentů, jak jsou uvedeny v těchto Podmínkách.

^ Nahoru

18. OCHRANA ÚDAJŮ

1. Prodávající ve svém postavení správce osobních údajů zpracovává a spravuje osobní údaje Kupujícího, resp. jeho zaměstnanců, (dále jen „Údaje“), a to ve všech případech, kdy Kupující jedná o uzavření smluvního vztahu nebo takový smluvní vztah s Prodávajícím uzavřel.

2. Prodávající zpracovává Údaje Kupujícího pro tyto účely: jednání o smluvním vztahu a plnění kupní smlouvy, tvorba a udržování databáze zákazníků, svých dlužníků a příslušných rizikových profilů, evidence úvěrového limitu, jakož i pro provozní a zprostředkovatelské účely a racionalizaci systému ochrany Údajů a pro účely nabídky obchodu a služeb Prodávajícího a zasílání obchodních sdělení Prodávajícího. Prodávající je oprávněn Údaje postoupit nebo zpřístupnit za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, o čemž bude Kupujícího bez odkladu informovat Prodávající nebo třetí osoba.

3. Údaje Kupujícího se uchovávají po nezbytně nutnou dobu, nejméně však do řádného splnění všech pohledávek Prodávajícího vyplývajících ze smluvního vztahu Prodávající – Kupující. Zpracování Údajů pro účely nabídky obchodu a služeb a zasílání obchodních sdělení trvá do vyjádření písemného nesouhlasu Kupujícího. Rozsah zpracovávaných Údajů je dán rozsahem poskytnutých Údajů samotným Kupujícím pro účely výše uvedené. Údaje budou zpracovávány manuálně. Kupující má právo kdykoli bezplatně vyslovit písemně nesouhlas se zpracováním svých Údajů pro účely nabízení obchodu a služeb a zasílání obchodních sdělení Prodávajícího. Kupující má právo na přístup ke svým Údajům a právo na jejich opravu podle potřeby, resp. je povinen Prodávajícího informovat o jakékoliv změně týkající se Kupujícího a to nejen jeho Údajů, a to prostřednictvím dotazu či žádosti nebo oznámení o změně Údajů zaslané vedení společnosti Techfors CZ s.r.o.

^ Nahoru

19. OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU

Prodávající důsledně předchází jakékoli své účasti na praní špinavých peněz a financování terorismu, řídí se všemi pravidly, jejichž účelem je praní špinavých peněz a financování terorismu zamezit, pravidly pro oznamovací povinnost a uchovávání stanovených údajů a činí vhodná opatření s cílem zamezit a odhalovat porušení takových pravidel a oznamovat podezření na porušení takových pravidel příslušným úřadům. Prodávající bude od Kupujícího požadovat patřičné informace, na jejichž základě bude možné dostatečným způsobem zjistit, zda jsou Kupující oprávněnými, spolehlivými a důvěryhodnými osobami z hlediska opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Kupující se zavazuje, že bude s Prodávajícím ve všech ohledech spolupracovat, tak aby Prodávajícímu umožnil plnit jeho záměr uvedený v tomto článku. Prodávající odmítne uzavření smluvního vztahu nebo uskutečnění dodání zboží nebo v případě, že Kupující odmítne poskytnout potřebnou součinnost nebo potřené údaje a informace, nebo pokud z jiného důvodu na straně Kupujícího nemůže Prodávající postupovat dle pravidel a opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

^ Nahoru

20. UKONČENÍ SMLOUVY Z DŮVODU NEPLNĚNÍ

1. V případě, že Kupující včas nebo řádně neplní jednu nebo více svých povinností podle těchto obchodních podmínek, je Kupující v úpadku, resp. je ohledně Kupujícího zahájeno insolvenční řízení ve smyslu z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, který není prokazatelně šikanózní, nebo není schopen nebo písemně prohlásí, že není schopen plnit své splatné závazky, stane se účastníkem jakéhokoliv dobrovolného či nedobrovolného insolvenčního řízení, je povolena reorganizace nebo oddlužení, nebo učiní jakékoli kroky směřující ke své likvidaci nebo takové kroky učiní kterákoli jiná osoba, nebo v případě, že nakládání s jeho majetkem nebo jeho částí je zakázáno či omezeno, nebo v případě jakékoliv jiné události, která je obdobná kterémukoliv z výše uvedených případů podle jakéhokoliv platného práva, je Prodávající oprávněn podle svého rozhodnutí pozastavit plnění svých závazků z kupní smlouvy nebo na základě písemného oznámení zcela či zčásti od kupní smlouvy odstoupit zasláním písemného oznámení o odstoupení Kupujícímu, které nabývá účinnosti doručením Kupujícímu dle čl. 4 odst. 3 Obchodních podmínek. Odstoupením od smlouvy Prodávajícímu vždy zůstávají zachována práva na úhradu částek, které mu mají být zaplaceny, práva na náhradu nákladů, smluvní pokuty, škody, úroku z prodlení a úroku z úroku z prodlení a veškeré pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu se stávají splatnými v plné výši k okamžiku účinnosti odstoupení.

2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze v případech uvedených v zákoně, kupní smlouvě a těchto Obchodních podmínkách. Tím není dotčena povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu veškeré dlužné částky, ať splatné či nikoli, které Prodávajícímu v dané době dluží.

^ Nahoru

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím vyplývající z těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky, a to zejména NOZ. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb.) se nepoužije. Veškeré spory nebo nároky vyplývající z těchto Podmínek nebo vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nebudou Kupujícím a Prodávajícím vyřešeny smírně do 90 dnů ode dne, kdy o sporu nebo nároku vyrozumí jedna smluvní strana druhou smluvní stranu, budou s konečnou platností rozhodnuty dle dohody smluvních stran ve smyslu ustanovení § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů jako soudem prvního stupně místně příslušným Obvodní soud pro Prahu 1.

2. Pokud není v těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré záruky, podmínky a prohlášení učiněné dříve Prodávajícím, jakož i veškeré další dřívější podmínky, ať výslovné či vyplývající ze zákona, nahrazeny těmito Obchodními podmínkami, respektive Podmínkami, a to ke dni, kdy byl s nimi Kupující seznámen nebo kdy byla uzavřena kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím, podle toho co nastalo dříve.

3. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta se sjednává v délce 3 let.

4. Žádná část Podmínek nemá za účel poskytnout jakýkoli prospěch kterékoli třetí osobě, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

5. Nevymáhání ani prodlení s vymáháním kteréhokoli ustanovení těchto podmínek ze strany Prodávajícího, včetně uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy, nelze považovat za vzdání se jakýchkoli práv Prodávajícího z těchto Podmínek vyplývajících.

6. Každé ustanovení těchto Podmínek je samostatné a nezávislé. Pokud bude kterékoli ustanovení či jeho část příslušným soudem shledáno nezákonným, neplatným, neúčinným či nevymahatelným, potom, v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, tato nezákonnost, neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost nebude mít vliv na zákonnost, platnost, účinnost a vymahatelnost zbývající části takového ustanovení ani ostatních ustanovení těchto Podmínek.

7. Kupující není oprávněn postoupit kupní smlouvu nebo jakékoliv finanční pohledávky za Prodávajícím bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.